Mẫu bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế file word chuẩn theo mẫu số F01 - DNN. Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế mới nhất là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạc toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Nhìn vào bảng cân đối tài khoản doanh nghiệp có thể đánh giá tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt động của doanh nghiệp

bang can doi ke toan nop co quan thue

Mẫu bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế theo quy định TT 131 bộ tài chính trang 01

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế ( Mẫu số F01 - DNN)

    - Số hiệu tài khoản: Ghi số hiệu của từng tài khoản cấp 1 doanh nghiệp sử sụng trong kỳ

    - Tên tài khoản: Ghi tên tài khoản của tất cả các tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại. Mỗi loại tài khoản ghi trên 1 dòng, ghi từ tài khoản có số hiệu nhỏ đến số hiệu lớn

    - Số dư đầu kỳ: phản ánh số dư Nợ và Có đầu kỳ theo từng tài khoản. Số liệu căn cứ vào Sổ cái và Sổ Nhật ký

    - Số phát sinh trong kỳ: phản ánh số phát sinh bên Nợ  và Có của từng tài khoản. Số liệu để ghi căn cứ vào Sổ Cái và Nhật Ký

    - Số dư cuối kỳ: phản ánh số dư Nợ và Có cuối kỳ của từng tài khoản Số dư cuối kỳ= Số dư đầu kỳ + Số phát sinh tăng - Số phát sinh giảm