Mẫu giấy uỷ quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm (mới nhất 2019), là mẫu ủy quyền cho 1 người tham dự cuộc họp cổ đông thay cho tổ chức.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Giấy uỷ quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm dành cho tổ chức

Mẫu uỷ quyền dành cho cổ đông là 1 tổ chức  

 

Với mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường), Cổ đông có thể vẫn thực hiện được quyền biểu quyết của mình mặc dù vắng mặt tại phiên họp ĐHĐCP

Theo Luật Doanh nghiệp 2005 đã đưa ra giải pháp cho cổ đông và cho CTCP bằng phương thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua người đại diện được ủy quyền. Theo đó, “cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp ĐHĐCĐ.

Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ”.

Ghi chú:
- Giấy ủy quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức 3 ngày trước khi Đại hội khai mạc
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND và tài liệu dự họp
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.

Một số mẫu giấy uỷ quyền tham khảo

Trên đây tổng hợp các loại mẫu giấy uỷ quyền thông dụng thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra quý vị có thể xem làm tham khảo và làm một mẫu giấy uỷ quyền khác trong trường hợp gần giống với các trường hợp sử dụng giấy uỷ quyền trên.