Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp lại việc ghi chép điểm trừ nghiệp vụ, nội quy. của công viên chức.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy, dùng trong viêc tổng hợp lại việc ghi chép điểm trừ nghiệp vụ, nội quy...

bang tong hop tru diem nghiep vu

Mẫu bảng tổng hợp trừ điểm nội quy nghiệp vụ công viên chức.

Quy định kèm theo với quy định nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Phòng Hành chính tổng hợp (HCTH)

Quy định này áp dụng đối với tất cả các cán bộ của Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.