img

Ruby on Rails là một framework mã nguồn mở được thiết kế để kết nối giữa Ruby và Web cho phép ứng dụng chạy như một trang web thực sự

Để học và làm tốt cới Ruby on Rails bạn cần tham khảo những tài liệu do TaiLieuMau tổng hợp giúp bạn

  • Để biết  framework Ruby on Rails là gì. Đầu tiên bạn cần nắm rõ lập trình Ruby
  • Lập nhóm hoặc tham gia môi trường của Ruby on Rails để cò được nhiều kiến thức từ cộng đồng
  • Tham khảo và Update thông tin về ruby on Rails

     

Thế nào là Ruby on Rails? Ứng dụng cho việc học Ruby on Rails là gì?

Trước khi bất đầu vào tìm hiểu thế nào là Ruby on Rails, chúng ta sẽ xem lại về ngôn ngữ lập trình Ruby. Năm 1993 Yukihiro Matz Matsumoto là tác giả  đã sáng tạo ra ngôn ngữ lập hướng đối tượng Ruby

 

Nhưng việc sáng tạo ra Ruby lại không hỗ trợ cho việc làm những Trang Web. Để làm được web bạn cần những Framework khác để hỗ trợ

Từ đó Framework Ruby on Rails được ra đòi để thiết kế các ứng dụng Ruby và cho phép chúng chạy như một trang web

 

Thực tế là có rất nhiều framework ra đời để làm việc với Ruby nhưng Rails là phổ biến nhất. Rails cung cấp mọi thứ giúp bạn viết ứng dụng web với Ruby một cách dễ dàng.