img

 

Tiểu luận môn Giáo dục quốc phòng an ninh

 

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.55 KB, 9 trang )

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TỔ QUỐC PHÒNG
-------------------------

THU HOẠCH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC
VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Học viên: Lại Ngọc An
Mã số sinh viên: 34.19.001
Lớp: Truyền hình 34A1

Hà Nội, tháng 09 năm 2017

I. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc


1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
- Mục đích của chiến tranh nhân dân
Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng tiềm lực của đất
nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật
đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.
Nhằm mục đích : "Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn
hoá ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ; bảo vệ
sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ; bảo vệ lợi ích
quốc gia, dân tộc ; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn
hoá ; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
- Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.


+ Đối tượng tác chiến : Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động có
hành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng, hiện nay chúng thực hiện
chiến lược "Diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở
nước ta và sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang hành động quân sự can thiệp
khi có thời cơ.
+ âm mưu, thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi xâm lược nước ta.
Thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từ
bên ngoài vào với hành động bạo loạn lật đổ từ bên trong ; đồng thời kết hợp
với các biện pháp phi vũ trang để lừa bịp dư luận.
Lực lượng tham gia với quân đông, vũ khí trang bị hiện đại.
Khi tiến công thường trong giai đoạn đầu sẽ bao vây, phong toả,
sau sử dụng hoả lực đánh bất ngờ, ồ ạt. Giai đoạn thực hành thôn tính lãnh
thổ có thể đồng thời hỗ trợ bạo loạn lật đổ ở bên trong của các lực lượng phản
động và sử dụng các biện pháp chính trị, ngoại giao để lừa bịp dư luận.
Khi tiến hành chiến tranh xâm lược, địch có điểm mạnh, yếu sau :
Mạnh :
- Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh tế và tiềm lực khoa
học công nghệ.
- Có thể cấu kết được với lực lượng phản động nội địa, thực hiện
trong đánh ra, ngoài đánh vào.
Yếu :


- Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối.
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống xâm lược, chắc chắn sẽ
làm cho chúng bị tổn thất nặng nề và đánh bại cuộc chiến tranh
xâm lược của địch.
- Địa hình thời tiết nước ta phức tạp khó khăn cho địch sử dụng
phương tiện lực lượng.
2.Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc

- Tính chất :
+ Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ
trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
+ Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc
lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân
và mọi thành quả của cách mạng.
+ Là cuộc chiến tranh mang tính hiện đại (hiện đại về vũ khí, trang bị, tri
thức và nghệ thuật quân sự).
- Đặc điểm của chiến tranh nhân dân: Chiến tranh nhân dân Việt Nam
bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới có những đặc điểm cơ
bản sau :
+ Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta tiến hành
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhằm góp phần thực hiện những mục
tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Do vậy, chúng ta có thể tập hợp, động viên và phát huy cao độ, đông đảo
được sức mạnh của toàn dân cả nước, chung sức đánh giặc.
+ Trong cuộc chiến tranh, nhân dân ta phải bảo vệ được độc lập thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, cuộc chiến
tranh mang tính độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, dựa vào sức mình là chính,
nhưng đồng thời cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của cả loài
người tiến bộ trên thế giới, tạo sức mạnh tổng hợp của quốc gia và quốc tế,
dân tộc và thời đại để đánh thắng chiến tranh xâm lược kẻ của kẻ thù.
+ Chiến tranh diễn ra khẩn trương, quyết liệt phức tạp ngay từ đầu và
trong suốt quá trình chiến tranh. Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta,
địch sẽ thực hiện phương châm chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh.
Quy mô chiến tranh có thể lớn và ác liệt ngay từ đầu. Kết hợp tiến công hỏalực với tiến công trên bộ, tiến công từ bên ngoài kết hợp với bạo loạn lật đổ ở
bên trong và bao vây phong tỏa đường không, đường biển và đường bộ để
nhằm tới mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn
+ Hình thái đất nước được chuẩn bị sẵn sàng, thế trận quốc phòng, an
ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện để phát huy
sức mạnh tổng hợp chủ đọng đánh địch ngay từ ngày đầu và lâu dài.
II. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc.
Từ trong thực tiễn, Đảng ta nhận định : Trong một vài thập kỉ tới, ít
có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng chiến tranh cục bộ. xung đột
vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp
lật đổ còn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Nếu đất nước
phải đối mặt với một cuộc chiến tranh xâm lược mới của kẻ thù, chúng ta cần
nắm vững một số quan điểm cơ bản của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam.
1.Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ
trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang
địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực
- Vị trí : Đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt, thể hiện tính nhân dân sâu
sắc trong chiến tranh. Khẳng định, đây là cuộc chiến tranh của dân, do dân và
vì dân với tinh thần đầy đủ nhất. Là điều kiện để phát huy cao nhất sức mạnh
tổng hợp trong cuộc chiến tranh.
- Nội dung thể hiện :
+ Trong điều kiện mới, ta vẫn phải "lấy nhỏ thắng lớn", "lấy ít địch
nhiều”, để đánh thắng những đội quân mạnh hơn ta gấp nhiều lần, Đảng ta
không chỉ dựa vào lực lượng VT mà phải dựa vào sức mạnh của toàn dân
+ Động viên toàn dân đánh giặc, chúng ta phải động viên và tổ chức
quần chúng cùng lực lượng vũ trang nhân dân trực tiếp chiến đấu và phục vụ
chiến đấu chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Đánh giặc bằng mọi thứ
vũ khí có trong tay, bằng những cách đánh độc đáo, sáng tạo...
Toàn dân đánh giặc phải có lực lượng nòng cốt là lực lượng vũ trang

nhân dân gồm ba thứ quân : dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ đội chủ
lực. Dân quân tự vệ làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở ;
bộ đội địa 'phương và dân quân tự vệ làm nòng cốt cho phong trào chiến
tranh nhân dân ở địa phương. Bộ đội chủ lực cùng lực lượng vũ trang địa
phương làm nòng cất cho toàn dân đánh giặc trên chiến trường cả nước.


+ Tiến hành chiến tranh toàn dân, đó là truyền thống, đồng thời là
quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc ta chống những kẻ thù
xâm lược lớn mạnh hơn ta nhiều lần. Tổ tiên ta đã tiến hành chiến tranh nhân
dân để đánh thắng các triều đại phong kiến phương Bắc xâm lược. cũng như
dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế
quốc Mĩ xâm lược. Ngày nay, chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống
ấy lên một trình độ mới phù hợp với điều kiện mới, thực hiện chiến tranh
toàn dân đánh thắng cuộc tiến công xâm lược của địch.
- Biện pháp thực hiện :
+ Tăng cường giáo dục quốc phòng cho mọi tầng lớp nhân dân: nhất
là thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng.
+ Không ngừng chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh
toàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị.
+ Không ngừng nghiên cứu nghệ thuật quân sự, nghiên cứu các cuộc
chiến tranh gần đây ở trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân sự lên một
án cao mới. Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực PT vững chắc...
2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh
quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu
tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết
định để giành thắng lợi trong chiến tranh
- Vị trí : Quan điểm trên có vai trò quan trọng, vừa mang tính chỉ đạo và
hướng dẫn hành động cụ thể để giành thắng lợi trong CT.
- Nội dung :

+ Chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện đối với sức mạnh vật
chất tinh thần của quốc gia, nhưng chiến tranh của ta là một cuộc chiến tranh
chính nghĩa, tự vệ, cách mạng. Để phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của
toàn dân, đánh bại chiến tranh tổng lực của địch, chúng ta phải đánh địch trên
tất cả các mặt trận : quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế văn hoá tư tưởng.
Mỗi mặt trận đấu tranh đều có vị trí quan trọng của nó.
+ Tất cả các mặt trận đấu tranh trên phải kết hợp chặt chẽ với nhau,
hỗ trợ cho nhau và tạo điều kiện cho đấu tranh quân sự giành thắng lợi trên
chiến trường và cùng với đấu tranh quân sự tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn
giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh.
+ Truyền thống và kinh nghiệm của cuộc chiến tranh giải phóng và
giữ nước trong lịch sử ông cha ta cũng như dưới sự lãnh đạo của Đảng,


chứng tỏ nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện, đấu tranh với
địch trên nhiều mặt nhưng chủ yếu đã đánh địch và thắng địch trên mặt trận
quân sự, nhờ đó mà nhân dân ta đã giành được thắng lợi, giành và giữ nền
độc lập dân tộc. Tình hình thế giới ngày nay diễn biến phức tạp và có những
thay đổi sâu sắc, đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những thách
thức mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nỗ lực phấn đấu làm
thất bại âm mưu và các mục tiêu chiến lược của địch, giành thắng lợi toàn
diện cho chiến tranh.
- Biện pháp:
+ Đảng phải có đường lối chiến lược, sách lược đúng, tạo thế và lực
cho mặt trận đấu tranh tạo nên sức mạnh, trước mắt đấu tranh làm thất bại
chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của địch. Động viên sức
mạnh của toàn dân tiến hành đấu tranh trên các mặt trận khi kẻ thù phát động
chiến tranh xâm lược.
+ Phải vận dụng sáng tạo nhiều hình thức và biện pháp đấu tranh
thích hợp trên từng mặt; đồng thời có nghệ thuật chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ

các mặt trận đấu tranh trong từng giai đoạn cũng như quá trình phát triểncủa
chiến tranh. Song, phải luôn quán triệt, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy
thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để kết thúc chiến tranh.
3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức
đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của
chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt
- Kẻ thù xâm lược nước ta là nước lớn, có quân đông, trang bị vũ khí, kỹ
thuật cao, có tiềm lực kinh tế quân sự mạnh hơn ta nhiều lần. Chúng dựa vào
sức mạnh quân sự ưu thế áp đảo đối với ta để thực hiện "đánh nhanh, giải
quyết nhanh" theo học thuyết tác chiến "không - bộ - biển" nhằm đạt mục
đích chiến tranh xâm lược.
- Vì vậy trước hết ta phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng
khu vực đủ sức đánh được lâu dài, ra sức tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, chủ
động đối phó và giành thắng lợi trong thời gian ngắn cần thiết. Trên cơ sở đó
ta mới dồn sức để rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm
càng tốt. Ta kiên quyết ngăn chặn địch không cho chúng mở rộng để thu hẹp
không gian của chiến tranh. Mặt khác cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để thắng
địch trong điều kiện chiến tranh mở rộng.
4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra
sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta


càng đánh càng mạnh
- Đây là một kinh nghiệm đồng thời là truyền thống chống giặc ngoại
xâm trước kia cũng như cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Nếu
chiến tranh xảy ra, chúng ta phải tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ
Tổ quốc, cuộc chiến đó sẽ diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Quy mô chiến tranh,
thương vong về người, tiêu hao về vật chất kĩ thuật sẽ rất lớn, nhu cầu bảo
đảm cho chiến tranh và ổn định đời sống nhân dân đòi hỏi cao và khẩn
trương. Muốn duy trì được sức mạnh để đánh thắng kẻ thù xâm lược, ta cần

phải có tiềm lực kinh tế quân sự nhất định bảo đảm cho tác chiến giành thắng
lợi.
- Vì vậy trong chiến tranh ta phải : vừa kháng chiến, vừa duy trì và đẩy
mạnh sản xuất bảo đảm nhu cầu vật chất kĩ thuật cho chiến tranh, ổn định đời
sống nhân dân. Ta phải thực hành tiết kiệm trong xây dựng và trong chiến
tranh, lấy của địch đánh địch, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta, không
ngừng tăng thêm tiềm lực của chiến tranh, càng đánh càng mạnh.
5. Kểt hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật
tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại
gây bạo loạn
- Hiện nay kẻ địch đang đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo
loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta. Nếu chiến tranh nổ ra, địch sẽ
tăng cường đánh phá ta bằng nhiều biện pháp : tiến hành chiến tranh tâm lý
chiến tranh gián điệp, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, các tổ chức phản động
chống đối để kích động, chia rẽ, làm mất ổn định chính trị, gây rối loạn lật đổ
ở hậu phương ta để phối hợp lực lượng tiến công từ ngoài vào.
- Vì vậy, đi đôi với đấu tranh quân sự trên chiến trường, ta phải kịp thời
trấn áp mọi âm mưu và hành động phá hoại của địch ở hậu phương ta, bảo
đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc hậu
phương, giữ vững sự chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến càng đánh
càng mạnh, càng đánh càng thắng.
6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần
tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của
nhân dân tiến bộ trên thế giới
- Cuộc chiến tranh xâm lược của địch là tàn bạo và vô nhân đạo sẽ bị nhân
dân tiến bộ trên thế giới phản đối.
- Đoàn kết mở rộng quan hệ tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng
hoà bình trên thế giới, kể cả nhân dân nước có quân xâm lược.III. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc
1. Tổ chức thê trận chiến tranh nhân dân.
- Thế trận chiến tranh nhân dân là sự tổ chức bố trí lực lượng để tiến hành
chiến tranh và hoạt động tác chiến.
- Thế trận chiến tranh bố trí rộng trên cả nước nhưng phải có trọng tâm,
trọng điểm. Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, có khả năng
độc lập tác chiến. đồng thời phối hợp với bộ đội chủ lực và đơn vị bạn đánh
địch, liên tục dài ngày, liên kết thành thế trận làng nước.
2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.
- Lực lượng chiến tranh nhân dân là toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện
lấy lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân làm nòng cốt.
- Lực lượng toàn dân được tổ chức chặt chẽ thành lực lượng quần chúng rộng
rãi và lực lượng quân sự
- Lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng vững mạnh toàn diện, coi
trọng cả số lượng và chất lượng, trong đó lấy chất lượng là chính, lấy xây
dựng chính trị làm cơ sở.
3. Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tiến công từ bên ngoài vào và bạo
loạn lật đổ từ bên trong
- Kẻ thù xâm lược nước ta có thể sẽ sử dụng lực lượng tiến công từ bên
ngoài vào và bạo loạn lật đổ ở bên trong, đánh nhanh giải quyết nhanh, vì vậy
buộc ta phải chủ động ngăn chặn ý đồ của chúng, không để kẻ địch cấu kết
với nhau.
- Trong quá trình chuẩn bị lực lượng vũ trang phải có kế hoạch, phương
án chiến đấu và được quán triệt tới mọi người, kết hợp giải quyết tốt các tình
huống chiến đấu diễn ra.
KẾT LUẬN
Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ta vẫn
phải "lấy ít đánh nhiều","lấy nhỏ đánh lớn", chống lại kẻ thù xâm lược có
tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn ta nhiều lần. Con đường đi đến thắng lợi
của nhân dân ta vẫn phải tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện,

đánh địch bằn cả quân sự, chính trị, ngoại giao, …bằng lực lượng chính trị và
lực lương vũ trang, kết hợp lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, đánh địch
trên mọi địa bàn, mọi địa hình của đất nước ta. Từ tính chất và đặc điểm của
chiến tranh hiện nay, chú ng ta phải nắm vững và vận dụng sáng tạo những
quan điểm cơ bản của Đảng trong chiến tranh bảo vệ tổ Quốc, để xây dựng


phát triển nghệ thuật quân
sự Viêt Nam. Trước mắt mỗi sinh viên phải gắng sức học tập tốt, góp sức
mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
IV.Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốc
trước sự xâm lược của kẻ thù. Dân tộc ta là một dân tộc phải chịu nhiều xiềng xích
xâm lược của các cường quốc hùng mạnh nhưng vẫn hiên ngang, quật cường, vững
chãi như chính tên gọi Việt Nam. Lý do đập tan được mọi cuộc xâm lược từ những
nước văn minh và hùng mạnh là vì dân tộc ta đã tổ chức được một mặt trân chiến
tranh nhân dân để bảo vệ Tổ quốc. Đó là sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn thể
dân tộc Việt Nam. Như Mác đã từng khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng. Và cuộc cách mạng đó được tiến hành cũng vì lợi ích của đông đảo quần
chúng nhân dân, chính vì thế sự nghiệp ấy phải do nhân dân làm chủ. Nhà thơ Tố
Hữu đã kịp ghi lại không khí sục sôi của toàn dân tộc chiến đấu, đồng chí đồng
lòng để có thể đánh đuổi đế quốc thực dân trong Bài thơ Xuân 61: “Xuân hãy xem
cuộc diễu binh hùng vĩ/Ba mươi mốt triệu dân/Tất cả hành quân, tất cả là chiến sĩ”
Một dân tộc đã trải qua bao cuộc xâm lăng, đô hộ như Việt Nam để có thể
đánh đuổi được các cường quốc lớn thì tinh thần đoàn kết dân tộc phải gắng kết
hơn bao giờ hết. Như Nguyễn Trãi đã nói: “chở thuyền cũng là dân, mà lật thuyền
cũng là dân” để khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong cách
mạng. Và sở dĩ cách mạng Việt Nam giành thắng lợi cũng vì chúng ta đã xây dựng
được thế trận lòng dân, tạo dựng được niềm tin cho nhân dân vào Đảng, vào kháng
chiến và vào chủ nghĩa xã hội . Quan trọng hơn cả, Việt Nam là một dân tộc anh
 

hùng với tinh thần yêu nước luôn sôi sục: “giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh” ;
“mỗi địa phương là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” để có thể chiến
đấu chống lại kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã phải nói về tinh
thần yêu nước của nhân dân ta: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là
truyền thống quý báu của dân ta. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại
sục sôi nó kết thành một làn sóng vĩ đại nhấn chìm hết lũ cướp nước và lũ bán
nước...”. Chính vì sức mạnh ý chí, tinh thần, lòng yêu nước kết hợp với sự dẫn dắt
sáng suốt của Đảng ta đã đưa đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn mà đỉnh cao là
Chiến dịch Hồ Chí Minh để non sông thu về một mối, chấm dứt 21 năm kháng
chiến chống Đế quốc Mỹ và hơn một trăm năm đấu tranh chống lại Đế quốc Thực
dân. Mở ra một trang sử mới vẻ vang cho dân tộc Việt Nam