Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là loại giấy tờ khá phổ biến trong doanh nghiệp, tổ chức, mẫu này dùng để bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, quản lý.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Khi Công Ty phát triển và có nhiều bộ phận việc bổ nhiệm một vị trí trong công ty là điều cần thiết, các công ty thường sử dụng các mẫu quyết định liên quan như quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng hay bổ nhiệm nhân sự, tailieumau.com mời các bạn tham khảo và tải file để công việc thuận lợi hơn.

Mẫu chuẩn quyết định bổ nhiệm chức vụ tại cơ quan, công ty.

Nội dung chính của quyết định bổ nhiệm chức vụ:

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ………………………….

(V /v: Bổ nhiệm Giám Đốc điều hành chi nhánh ………………….. )

 

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công Ty …………………………………………………..;
  • Căn cứ nội dung cuộc họp ngày …..…/……./20…… biên bản họp số……/……/BB-HOP;
  • Căn cứ quyền và nghĩa vụ của hội đồng chủ tịch Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Chủ Tịch đưa quyết định bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN A, CMND số ………………….. giữ chức vụ Giám Đốc Công Ty ………………………. tại trụ sở số ………………. kể từ ngày ……/……./20……; cho đến khi có quyết định mới của hội đồng chủ tịch Công Ty.

Điều 2: Ông NGUYỄN VĂN A có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo Điều lệ Công ty …………………………………; Đưa ra quy chế làm việc của các nhân viên cấp dưới và phân cấp bậc, quản lý văn phòng và chịu trách nhiệm về các hoạt động điều hành kinh doanh của Công Ty. Quyền được giữ con dấu và quyền bổ nhiệm nhân sự cấp dưới, quyền quyết định ký kết hợp đồng giữa các đối tác.

Các quyền lợi và nghĩa vụ khác của Ông NGUYỄN VĂN A do Hội đồng quản trị Công ty ABC quyết định.

Điều 3: Ông NGUYỄN VĂN A và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.