Mẫu quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 nhà nước quy định.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

quyet dinh sua chua bo sung quyet dinh giai quyet boi thuong

Mẫu quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường mẫu 12/BTNN

Theo đó, ban hành 21 biểu mẫu dùng trong công tác bồi thường nhà nước, được chia thành 4 nhóm sau:
- Giải quyết yêu cầu bồi thường (bao gồm: Văn bản yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường;…)
- Phục hồi danh dự (bao gồm: Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự; Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự)
- Chi trả tiền bồi thường (bao gồm: Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường)
- Hoàn trả (bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả; Quyết định hoàn trả).


Xem chi tiết các biểu mẫu tại Thông tư 04/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. 

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 12/BTNN:

(1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan giải quyết bồi thường, ví dụ trường hợp Sở A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Giám đốc Sở A”; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A”.

(4) Trích lại nguyên văn phần lỗi về chính tả hoặc về số liệu cần sửa chữa, bổ sung.

(5) Ghi đầy đủ nội dung đã sửa chữa, bổ sung.

(6) Ghi họ tên người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(7) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

(8) Ghi họ tên người thi hành công vụ gây thiệt hại.