Mẫu quyết định hoàn trả Mẫu 21/BTNN . biên bản về biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu quyết định hoàn trả thường dùng trong công tác bồi thường nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

quyet dinh hoan tra

Mẫu Quyết Định Hoàn Trả | Mẫu 21/BTNN do nhà nước ban hành

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 21/BTNN:

    (1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định hoàn trả.

    (2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại theo cấp hành chính tương ứng.

    (3) Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, ví dụ trường hợp Sở A là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thì ghi: “Giám đốc Sở A”; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh A là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thì ghi: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A”.

    (4) Ghi phương thức hoàn trả một lần hoặc nhiều lần theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

    (5) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ gây thiệt hại cùng một cơ quan thì mục này ghi như nội dung mục 1 Điều 1 của Mẫu. Trường hợp chỉ có một người thi hành công vụ gây thiệt hại thì không ghi mục này.

    (6) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.