Mẫu quyết định hoãn giải quyết bồi thường Mẫu 13/BTNN do nhà nước ban hành, Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu quyết định hoãn giải quyết bồi thường ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP dùng trong công tác bồi thường nhà nước.

mau hoan quyet dinh boi thuong

Mẫu quyết định hoãn giải quyết bồi thường Mẫu 13/BTNN

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 13/BTNN:

    (1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường.

    (2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

    (3) Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan giải quyết bồi thường, ví dụ trường hợp Sở A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Giám đốc Sở A”; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A”.

    (4) Ghi họ tên người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

    (5) Ghi lý do hoãn giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

    (6) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

    (7) Ghi họ tên người giải quyết bồi thường.

    (8) Ghi họ tên người thi hành công vụ gây thiệt hại.