Mẫu phiếu nhập kho file word chuẩn, theo Mẫu số 01-VT, TT133/2016/BTC do bộ tài chính cung cấp. xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm nhập kho.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu phiếu nhập kho chuẩn mới nhất được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

phieu nhap kho tt 133 btc

Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01-VT, TT133/2016/BTC mẫu chuẩn do bộ tài chính phát hành

Xem Thêm:

Cách lập phiếu nhập kho:

Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn, hoặc thừa phát hiện trong kiểm kê.

Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
     - Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).
     - Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.
     - Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hóa đơn,... tùy theo quy địnhcủa từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóathực nhập.

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.
Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bằng chữ.