Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản
Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn. Biểu mẫu dành cho nhiều ngành nghề khác nhau, mẫu này được dùng khi bạn muốn nghỉ việc hoàn toàn tại một công ty, tổ chức