Mục tiêu: + Biết cách nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. + Thực hiện giải toán liên quan đến phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

 

Nhấn nút tải ngay để tải  bài giảng toán lớp 3