Biên Bản thanh lý hợp đồng lao động, để xác định hoặc thay đổi quá trình thực hiện các điều khoản cam kết và thỏa thuận giữa công ty và người lao động..

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Biên Bản thanh lý hợp đồng lao động liên quan đến việc rà soát lại các điều khoản đã hoàn thành hoặc còn tồn đọng. Từ đó, hai bên người tham gia lao động và người thuê lao động đề ra phương án giải quyết để chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mà các bên đã thống nhất khi hợp tác.

bien ban thanh ly hop dong lao dong 1

Mẫu điền sẵn, Trang 1 Biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

bien ban thanh ly hop dong lao dong 2

Mẫu điền sẵn, Trang 2 Biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động được thể hiện về nội dung chính về thanh lý lao động và và hướng dẫn lập bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, người lao động, thời gian thanh lý hợp đồng, nội dung bàn giao công việc khi công việc kết thúc, các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác liên quan: