img

Trong bài viết này sẽ tổng hợp các phương thức cơ bản trong Java, để bạn có 1 cái nhìn tổng quan về những gì chúng ta sẽ cần nắm khi học lập trình Java

Trong bài viết này sẽ tổng hợp các phương thức cơ bản trong Java, để bạn có 1 cái nhìn tổng quan về những gì chúng ta sẽ cần nắm khi học lập trình Java

Khi chúng ta xem xét một chương trình Java, nó có thể được định nghĩa là một tập hợp các đối tượng giao tiếp thông qua việc gọi các phương thức của nhau. Bây giờ chúng ta hãy xem xét ngắn gọn về ý nghĩa của các biến lớp, đối tượng, phương thức và các biến thực thể.

 • Đối tượng – Đối tượng có trạng thái và hành vi. Ví dụ: Một con chó có các trạng thái – màu sắc, tên, giống loài cũng như hành vi là vẫy đuôi, sủa, ăn. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.
 • Lớp – Một lớp có thể được định nghĩa là một mẫu/kế hoạch chi tiết mô tả hành vi/trạng thái mà đối tượng của loại đó hỗ trợ.
 • Phương thức – Một phương thức về cơ bản là một hành vi. Một lớp có thể chứa nhiều phương thức. Trong các phương thức các logic được viết, dữ liệu được thao tác và tất cả các hành động được thực hiện.
 • Biến thực thể – Mỗi đối tượng có tập hợp các biến đối tượng duy nhất. Trạng thái của một đối tượng được tạo bởi các giá trị được gán cho các biến thực thể này.

Chương trình Java đầu tiên

Chúng ta hãy xem một mã đơn giản sẽ in dòng chữ Hello World .

Thí dụ

public class MyFirstJavaProgram {

/* Đây là chương trình java đầu tiên
* Nó sẽ in ra dòng chữ 'Hello World'
*/

 public static void main(String []args) {
 System.out.println("Hello World"); // in chữ Hello World
 }
}

Giờ chúng ta hãy lưu lại đoạn code này, biên dịch và chạy chương trình. Bạn hãy làm theo các bước tiếp theo :

 • Mở notepad và thêm đoạn mã như trên vào
 • Lưu tệp dưới dạng: MyFirstJavaProgram.java ở 1 folder nào đó, chẳng hạn ổ C
 • Mở CMD và gõ lệnh đi đến ổ C
 • Gõ tiếp lệnh ‘javac MyFirstJavaProgram.java’ và nhấn enter để biên dịch mã của bạn. Nếu không có lỗi trong mã của bạn, dấu nhắc lệnh sẽ đưa bạn đến dòng tiếp theo
 • Bây giờ, nhập ‘java MyFirstJavaProgram’ để chạy chương trình của bạn.
 • Bạn sẽ dòng chữ ‘Hello World’ được in trên CMD

Đầu ra

C:\> javac MyFirstJavaProgram.java
C:\> java MyFirstJavaProgram
Hello World

Cú pháp cơ bản của Java – Các phương thức cơ bản trong Java

Đối với lập trình Java, đây là những điều rất quan trọng mà bạn cần phải ghi nhớ:

 • Phân biệt chữ hoa chữ thường – Java phân biệt chữ hoa chữ thường, có nghĩa là định danh Hello và hello sẽ có ý nghĩa khác nhau trong Java.
 • Tên lớp – Đối với tất cả các tên lớp, chữ cái đầu tiên phải ở dạng chữ hoa. Nếu một vài từ được sử dụng để tạo thành tên của lớp, thì chữ cái đầu tiên của từ bên trong phải ở dạng chữ hoa. Ví dụ: lớp MyFirstJavaClass
 • Tên phương thức – Tất cả các tên phương thức nên bắt đầu bằng một chữ cái viết thường. Nếu một vài từ được sử dụng để tạo thành tên của phương thức, thì mỗi chữ cái đầu tiên của từ bên trong phải ở dạng chữ hoa. Ví dụ: public void myMethodName ()
 • Tên tệp chương trình – Tên của tệp chương trình phải khớp chính xác với tên lớp. Khi lưu tệp, bạn nên lưu tệp bằng tên lớp (Ghi nhớ Java phân biệt chữ hoa chữ thường) và nối ‘.java’ vào cuối tên (nếu tên tệp và tên lớp không khớp, chương trình của bạn sẽ không biên dịch ). Nhưng vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp bạn không có lớp công khai trong tệp thì tên tệp có thể khác với tên lớp. Nó cũng không bắt buộc phải có một lớp công khai trong tệp. Ví dụ: Giả sử ‘MyFirstJavaProgram’ là tên lớp thì tên tệp phải được lưu dưới dạng ‘MyFirstJavaProgram.java’
 • public static void main (String args []) – Quá trình xử lý chương trình Java bắt đầu từ phương thức main () là phần bắt buộc của mọi chương trình Java.
các phương thức cơ bản trong java
Minh họa một lớp trong Java với các thành phần cơ bản

Các định danh Java

Tất cả các thành phần Java đều yêu cầu có 1 cái tên. Tên được sử dụng cho các lớp, biến và phương thức được gọi là định danh .

Trong Java, có một số điểm cần nhớ về định danh. Chúng là như sau:

 • Tất cả các định danh nên bắt đầu bằng một chữ cái (A đến Z hoặc a đến z), ký tự tiền tệ ($) hoặc dấu gạch dưới (_).
 • Sau ký tự đầu tiên, định danh có thể có bất kỳ sự kết hợp nào của các ký tự.
 • Một từ khóa không thể được sử dụng như một định danh.
 • Trong mọi trường hợp định danh là là chữ thường
 • Ví dụ về định danh hợp lệ: a, $salary, _value, __1_value.
 • Ví dụ về định danh không hợp lệ: 123abc, -salary.

Khả năng chỉnh sửa

Giống như các ngôn ngữ khác, có thể sửa đổi các lớp, phương thức, v.v., bằng cách sử dụng các sửa đổi. Có hai loại sửa đổi –

 • Có khả năng sửa đổi – default, public , protected, private
 • Không có khả năng sửa đổi – final, abstract, strictfp

Chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về sửa đổi trong bài tiếp theo.

Các biến Java

Sau đây là các loại biến trong Java :

 • Biến cục bộ
 • Biến lớp (Biến tĩnh)
 • Biến thực thể (Biến không tĩnh)

Mảng trong Java

Mảng là các đối tượng lưu trữ nhiều biến cùng loại. Chúng ta sẽ xem xét cách khai báo, xây dựng và khởi tạo trong các bài sắp tới.

Biến Enum trong Java – Các phương thức cơ bản trong Java

Enum đã được giới thiệu trong Java 5.0. Enum hạn chế một biến chỉ có một trong vài giá trị được xác định trước. Các giá trị trong danh sách liệt kê này được gọi là enum.

Với việc sử dụng enum, có thể giảm số lượng lỗi trong mã code của bạn.

Ví dụ: nếu chúng ta xem xét viết một ứng dụng cho một cửa hàng nước trái cây tươi, bạn có thể hạn chế kích thước ly ở mức nhỏ, vừa và lớn. Điều này sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không cho phép bất kỳ ai đặt hàng bất kỳ kích thước nào ngoài nhỏ, vừa hoặc lớn.

Thí dụ

class FreshJuice {
  enum FreshJuiceSize{ SMALL, MEDIUM, LARGE }
  FreshJuiceSize size;
}

public class FreshJuiceTest {

  public static void main(String args[]) {
   FreshJuice juice = new FreshJuice();
   juice.size = FreshJuice.FreshJuiceSize.MEDIUM ;
   System.out.println("Size: " + juice.size);
  }
}

Ví dụ trên sẽ tạo ra kết quả sau

Đầu ra

Size: MEDIUM

Lưu ý – Enums có thể được khai báo là của riêng nó hoặc bên trong một lớp. Phương thức, biến, hàm tạo cũng có thể được định nghĩa bên trong enums.

Từ khóa trong Java – Các phương thức cơ bản trong Java

Danh sách sau đây cho thấy các từ khóa dành riêng trong Java. Những từ khóa dành riêng này không được sử dụng dưới dạng hằng hoặc biến hoặc bất kỳ tên định danh nào khác.

abstractassertbooleanbreak
bytecasecatchchar
classconstcontinuedefault
dodoubleelseenum
extendsfinalfinallyfloat
forgotoifimplements
importinstanceofintinterface
longnativenewpackage
privateprotectedpublicreturn
shortstaticstrictfpsuper
switchsynchronizedthisthrow
throwstransienttryvoid
volatilewhile

Comment trong Java

Java hỗ trợ các comment một dòng và nhiều dòng rất giống với CC++. Tất cả các ký tự bên trong bất kỳ comment nào đều bị trình biên dịch Java bỏ qua.

Ví dụ

public class MyFirstJavaProgram {

  /* This is my first java program.
  * This will print 'Hello World' as the output
  * This is an example of multi-line comments.
  */

  public static void main(String []args) {
   // This is an example of single line comment
   /* This is also an example of single line comment. */
   System.out.println("Hello World");
  }
}

Output

Hello World

Sử dụng khoảng trắng – Các phương thức cơ bản trong Java

Một dòng chỉ chứa khoảng trắng được gọi là một dòng trống và Java hoàn toàn bỏ qua nó.

Kế thừa – Các phương thức cơ bản trong Java

Trong Java, một lớp này có thể kế thừa từ lớp khác. Về cơ bản, nếu bạn cần tạo một lớp mới mà ở đây đã có sẵn một lớp có chứa một số phương thức bạn yêu cầu, thì bạn có thể tạo lớp mới này kế thừa từ lớp đã có sẵn.

Khái niệm này cho phép bạn sử dụng lại các trường và phương thức của lớp hiện có mà không phải viết lại mã trong một lớp mới. Trong kịch bản này, lớp hiện có được gọi là superclass và lớp kế thừa được gọi là subclass

Giao diện – Các phương thức cơ bản trong Java

Trong ngôn ngữ Java, một giao diện có thể được định nghĩa là một hợp đồng giữa các đối tượng về cách giao tiếp với nhau. Giao diện đóng một vai trò quan trọng khi nói đến khái niệm thừa kế.

Một giao diện định nghĩa các phương thức, một lớp dẫn xuất (lớp con) nên sử dụng. Nhưng việc thực hiện các phương thức hoàn toàn phụ thuộc vào lớp con.

Tiếp theo là gì?

Bài viết tiếp theo sẽ giải thích về Đối tượng và các Lớp trong lập trình Java.Cuối bài viết, bạn sẽ  có được một bức tranh rõ ràng về các đối tượng là gì và các lớp trong Java là gì.