Biên bản vi phạm kỷ luật mẫu chuẩn dành cho Công Ty, Tổ chức muốn lập biên bản người vi phạm nội quy do Công Ty đề ra, xác thực việc vi phạm.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản soạn thảo khi trong tổ chức, Công Ty, Doanh nghiệp có cá nhân, hoặc nhiều cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật trong nội quy công ty, doanh nghiệp đề ra. Trong biên bản này ghi rõ những nội dung: người lập biên bản, cá nhân vi phạm kỷ luật, sự việc vi phạm, thời gian vi phạm… 

bien ban vi pham ky luat

Mãu Biên bản về việc vi phạm kỷ luật cho người vi phạm quy định. 

 

Việc lập biên bản là cần thiết đối với các Công Ty có quy mô vừa trở lên, để nhằm xác thực và dễ quản lý nhân viên, cũng như lưu trữ hồ sơ nhân viên có hành vi vi phạm nhiều lần.